oRB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2018-09-11

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-11
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Karczewskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2017 r. Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekaże bezzwłocznie po jego otrzymaniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188C
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00 +48 322075603
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-11 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188C
Tel. +48 32 797 09 00
Fax +48 322075603
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-09-11
Rok biezacy 2018
Numer 18
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.