oRB: Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

PAP
Data: 2018-09-13

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-13
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Życiorys Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do przekazanej raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 11 września 2018 r. informacji o powołaniu do Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Karczewskiego, niniejszym przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej. Pan Tomasz Karczewski urodził się 30 listopada 1972 r. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie w latach 1991-1997 studiował na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Organizacji Produkcji. Pan Tomasz Karczewski od czerwca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Ferox Automation Sp. z o.o. w Katowicach, w okresie od lipca 2012 r. do grudnia 2014 r. był Dyrektorem Działu Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ideon S.A. w Katowicach, od lipca 2009 r. do czerwca 2012 r. Wiceprezesem Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A., od maja 2008 r. do lipca 2009 r. Głównym Specjalistą w Centrozap S.A. w Katowicach, od listopada 2004 r. do maja 2008 r. Kierownikiem Działu Ofert, a następnie Zastępcą Dyrektora Ds. Handlowych w Energoaparatura S.A. w Katowicach. Pan Tomasz Karczewski jest Wspólnikiem i Prezesem Zarządu Miodla Poland Sp. z o.o. Pan Tomasz Karczewski uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. Funkcjonowanie w alternatywnym systemie obrotu New Connect _Adwokaci i Radcowie Prawni Kancelaria Prawna Żyglicka i Wspólnicy_; Kurs - Zastępca głównego księgowego _Eurodirect_; Szkolenia z zakresu rachunkowości oraz metod sporządzania sprawozdań finansowych _Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce_; Aplikacja administracyjna, szkolenia z zakresu podatku VAT, analizy bilansu i rachunku wyników, ordynacji podatkowej, analizy ekonomicznej działalności firm _Ośrodek Szkoleniowy Izby Skarbowej w Katowicach_; Metody i techniki sprzedaży produktów FMCG _Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie S.A._. Pan Tomasz Karczewski nie pełni funkcji w organizacjach społecznych i politycznych. Pan Tomasz Karczewski nie posiada akcji Spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych. Pan Tomasz Karczewski oświadczył, że nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188C
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00 +48 322075603
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-13 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Życiorys Członka Rady Nadzorczej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188C
Tel. +48 32 797 09 00
Fax +48 322075603
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-09-13
Rok biezacy 2018
Numer 19
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.