oRB: Powołanie Prezesa Zarządu Regnon S.A.

PAP
Data: 2018-11-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Regnon S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2018 r. na mocy której do Zarządu Emitenta na okres nowej kadencji została powołana Pani Barbara Konrad-Dziwisz, której powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach_, Wydział Przemysłu, kierunek Organizacja i Zarządzanie _1984-1989_. Pani Barbara Konrad-Dziwisz posiada następujące doświadczenie zawodowe: 1990-1992 Bank Śląski S.A. w Katowicach - Referent, Księgowa; 1992–1994 DEG Bank Secesyjny S.A. w Katowicach - Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych, Specjalista Bankowy Kierujący Zespołem; 1994–2000 Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Gliwicach - Zastępca Dyrektora Oddziału w Bytomiu, Zastępca Dyrektora Oddziału w Katowicach, Dyrektor Oddziału w Katowicach; 2000-2003 Centrozap S.A. w Katowicach - Dyrektor Ekonomiczny; 2003–2004 Trust Trading Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Pełnomocnik ds. ISO; 2004–2013 Ideon S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu; 2013-2017 Regnon S.A. - Członek Zarządu; 2013-do nadal Konsilo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną w WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, w zakresie działalności depozytowej banku oraz prawnych regulacji księgowości. Pani Barbara Konrad-Dziwisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Powołanie Prezesa Zarządu Regnon S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-11-28
Rok biezacy 2018
Numer 22
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.