oRB: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

PAP
Data: 2018-12-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1312/2018 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Regnon S.A. Zawieszenie obrotu od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. zostało dokonane z uwagi na zakwalifikowanie akcji Emitenta po raz dziewiąty z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.
Zważywszy na powyższe, Emitent oświadcza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie m.in. zmiany Statutu uchwalonej w dniu 10 września 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem graniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł [sto złotych] każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że 10 [dziesięć] akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda, zostanie wymienionych na 1 [jedną] akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi Inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-28 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Sektor Usługi Inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-12-28
Rok biezacy 2018
Numer 24
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.