oRB: Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej.

PAP
Data: 2018-05-18

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-18
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. w restrukturyzacji _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. została zawarta umowa restrukturyzacyjna, której Stronami są Zarządca masy sanacyjnej Regnon S.A. w restrukturyzacji działający zgodnie z art. 53 ustęp 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w imieniu własnym na rachunek Spółki, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie _Bank_ oraz Martex Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku _Martex Logistics_. Przedmiotem umowy restrukturyzacyjnej jest ustalenie warunków uczestnictwa Banku w restrukturyzacji zobowiązań Spółki w zakresie podziału środków ze sprzedaży nieruchomości Emitenta położonej w Dąbrowie Górniczej _zgodnie z raportem bieżącym informującym o przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości nr 5/2018 z 11 maja 2018 r._ oraz określenie uczestnictwa Martex Logistics w tym procesie jako przyszłego nabywcy Nieruchomości. Umowa restrukturyzacyjna oraz wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, zostały zawarte zgodnie z Planem Restrukturyzacyjnym sporządzonym przez Zarządcę i stanowią warunek niezbędny do zawarcia oraz wykonania układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.
Umowa restrukturyzacyjna ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dalszych oświadczeń w przypadku zaistnienia co najmniej jednego ze zdarzeń: postępowanie restrukturyzacyjne zostanie prawomocnie umorzone; nie zostanie zawarty układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym; w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Nieruchomość nie zostanie sprzedana na rzecz Martex Logistics; Martex Logistics nie dokona zapłaty ceny nabycia Nieruchomości w terminie i na warunkach, które zostaną określone w przyrzeczonej umowie sprzedaży Nieruchomości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188C
_ulica_ _numer_
+48 32 797 09 00
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-18 Mirosław Mozdżeń Zarządca


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188C
Tel. +48 32 797 09 00
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2018-05-18
Rok biezacy 2018
Numer 6
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.