oRB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

PAP
Data: 2020-03-11

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-11
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowychdo zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 10 marca 2020 r. o następującej treści:

Exclusive House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Zawiadamiająca], na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, z późn. zm.] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia iż, w dniu dzisiejszym dowiedziała się, że:
1. w dniu 18 grudnia 2019 r. przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie których Zawiadamiająca nabyła 15.439 akcji Spółki.
2. przed nabyciem akcji w dniu 18 grudnia 2019 r. Zawiadamiająca posiadała 238.550 akcji na okaziciela Spółki, dających 238.550 głosów, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale oraz 4,99% udziału w głosach na WZA Spółki.
3. po nabyciu akcji w dniu 18 grudnia 2019 r. Zawiadamiająca posiadała 253.989 akcji na okaziciela Spółki dających 253.989 głosów, co stanowiło 5,32% udziału w kapitale oraz 5,32% udziału w głosach na WZA. Obecnie Zawiadamiająca posiada 288.931 akcji na okaziciela Spółki dających 288.931 głosów, co stanowi 6,05% udziału w kapitale oraz 6,05% udziału w głosach na WZA.
4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki.
5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
+48327970900
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel. +48327970900
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2020-03-11
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.