oRB: Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.

PAP
Data: 2017-06-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-29
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Bełdyga, Pana Tomasza Karczewskiego i Pana Filipa Sinkiewicza. Wobec uprzedniego złożenia rezygnacji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Emitenta, Rada Nadzorcza obecnej kadencji przestała istnieć, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję Pana Jarosława Podolskiego, Panią Aleksandrę Bełdyga, Pana Jacka Jaruchowskiego, Pana Krzysztofa Jaworskiego, Pana Patryka Urbanowicza oraz Pana Zbigniewa Bombika. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jaruchowskiemu, funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Bombikowi, a funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Patrykowi Urbanowiczowi. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekaże bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Roździeńskiego 188c
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-29 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do
wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2017-06-29 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do
wykonywania czynności Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
Tytul Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Aleja Roździeńskiego
Nr 188c
Tel.
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2017-06-29
Rok biezacy 2017
Numer 9
adres www www.regnon.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.