oPSr:

PAP
Data: 2017-10-06

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2017H1_20171006.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-10-06
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
  II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 17 6 4
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -757 -363 -178 -83
  IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -3 057 -2 631 -720 -601
  V. Wynik na działalności zaniechanej 997 992 235 226
  VI. Zysk _strata_ netto -2 063 -1 639 -486 -374
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 344 5 81 1
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 3 2 1
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 353 8 83 2
  XI. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  XII. Aktywa razem 22 807 22 196 5 396 5 017
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 469 56 795 14 071 12 838
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 59 468 56 794 14 070 12 838
  XVI. Kapitał własny -36 662 -34 599 -8 674 -7 821
  XVII. 47 720 47 720 11 291 10 787
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XIX. 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 3 0 1
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -477 -125 -112 -29
  XXII. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -2 778 -2 393 -654 -546
  XXIII. Wynik na działalności zaniechanej 775 748 182 171
  XXIV. Zysk _strata_ netto -2 003 -1 645 -472 -376
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 -15 48 -3
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 11 2 3
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 213 -4 50 -1
  XXIX. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
  XXX. Aktywa razem 22 375 21 727 5 294 4 911
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 264 56 613 14 022 12 797
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 263 56 612 14 022 12 797
  XXXIV. Kapitał własny -36 889 -34 886 -8 728 -7 886
  XXXV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 291 10 787
  XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
  RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2017H1_20171006.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2017 roku
  OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
  OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-10-06 Krzysztof Jaworski Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
  2017-10-06 Jarosław Podolski Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-10-06
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.