oPSr:

PAP
Data: 2018-09-28

Firma: REGNON Sółka Akcyjna w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018H1_20180928.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_REGNON_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_REGNON_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_ssssf_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_ssjsf_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-09-28
  REGNON Sółka Akcyjna w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 24 2 6
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -823 -757 -194 -178
  IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -3 093 -3 057 -730 -720
  V. Wynik na działalności zaniechanej 1 012 997 239 235
  VI. Zysk _strata_ netto -2 081 -2 063 -491 -486
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 907 344 214 81
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 9 8 2
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 0 -8 0
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 908 353 214 83
  XI. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  XII. Aktywa razem 24 842 23 924 5 696 5 736
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 477 63 478 15 241 15 219
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 66 476 63 477 15 241 15 219
  XVI. Kapitał własny -41 635 -39 554 -9 546 -9 483
  XVII. 47 720 47 720 10 941 11 441
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XIX. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 2 2 0
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -672 -477 -159 -112
  XXII. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -2 941 -2 778 -694 -654
  XXIII. Wynik na działalności zaniechanej 920 775 217 182
  XXIV. Zysk _strata_ netto -2 021 -2 003 -477 -472
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 277 204 301 48
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 9 8 2
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 0 -8 0
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 278 213 301 50
  XXIX. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  XXX. Aktywa razem 24 684 23 703 5 659 5 683
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 449 63 447 15 235 15 212
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 448 63 446 15 235 15 212
  XXXIV. Kapitał własny -41 765 -39 744 -9 576 -9 529
  XXXV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 10 941 11 441
  XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku
  RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018H1_20180928.pdf Sprawozdanie z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2018 roku
  OSWIADCZENIE_REGNON_1.pdf Oświadczenie nr 1
  OSWIADCZENIE_REGNON_2.pdf Oświadczenie nr 2
  Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_ssssf_2018.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_ssjsf_2018.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-09-28 Mirosław Mozdżeń Zarządca


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta REGNON Sółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2018-09-28
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.