oPSr:

PAP
Data: 2019-09-30

Firma: REGNON Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • Regnon_-_I_polrocze_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019H1_20190930.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 2240_Raport_z_przegladu_skroconego_SSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 2240_Raport_z_przegladu_skroconego_JSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-09-30
  REGNON Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
  II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 8 0 2
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -279 -823 -65 -194
  IV. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -279 -3 093 -65 -730
  V. Wynik na działalności zaniechanej 0 1 012 0 239
  VI. Zysk _strata_ netto -279 -2 081 -65 -491
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -291 907 -68 214
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 34 0 8
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -33 0 -8
  X. Przepływy pieniężne netto, razem -292 908 -68 214
  XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XII. Aktywa razem 356 634 84 147
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 83 20 19
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 84 83 20 19
  XVI. Kapitał własny 272 551 64 128
  XVII. 47 720 47 720 11 223 11 098
  XVIII. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XIX. 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 7 2 2
  XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -233 -672 -54 -159
  XXII. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -233 -2 941 -54 -694
  XXIII. Wynik na działalności zaniechanej 0 920 0 217
  XXIV. Zysk _strata_ netto -233 -2 021 -54 -477
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -230 1 277 -54 301
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 34 0 8
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -33 0 -8
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -232 1 278 -54 301
  XXIX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XXX. Aktywa razem 348 564 82 131
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 61 18 14
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 78 61 18 14
  XXXIV. Kapitał własny 270 503 63 117
  XXXV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 223 11 098
  XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Regnon_-_I_polrocze_2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku
  RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019H1_20190930.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 roku
  OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
  OSWIADCZENIE_ZARZADU_REGNON_2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
  2240_Raport_z_przegladu_skroconego_SSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2240_Raport_z_przegladu_skroconego_JSF_Regnon_MSR_6.2019_POL_podpisany_e....pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-09-30 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta REGNON Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2019-09-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.