oQ:

PAP
Data: 2020-06-24

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Regnon_-_Q1.2020_20200624.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2020
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2020-06-24
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 4 2 1
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -58 -97 -13 -23
  III. Zysk _strata_ netto -58 -97 -13 -23
  IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -81 -110 -18 -26
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -2 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto, razem -81 -112 -18 -26
  VIII. Liczba akcji 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -0,01 -0,02 0,00 0,00
  X. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
  XI. Aktywa razem 68 139 15 33
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 95 18 22
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 82 95 18 22
  XV. Kapitał własny -14 44 -3 10
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 10 483 11 206
  XVII. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XVIII. 0,00 0,01 0,00 0,00
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Regnon_-_Q1.2020_20200624.pdf Q1.2020

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-06-24 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-06-24
  Rok biezacy 2020
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.