oQSr:

PAP
Data: 2019-05-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_QSr_-_Q1.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-05-30
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 2 0 0
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -130 -191 -30 -46
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -130 -1 339 -30 -320
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 0 495 0 118
  V. Zysk _strata_ netto -130 -844 -30 -202
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -150 599 -35 143
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 34 0 8
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -152 633 -35 151
  X. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
  XI. Aktywa razem 491 634 114 147
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 83 16 19
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 70 83 16 19
  XV. Kapitał własny 421 551 98 128
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 094 11 098
  XVII. 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 1 1 0
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -97 -136 -23 -33
  XX. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -97 -1 284 -23 -307
  XXI. Wynik na działalności zaniechanej 0 449 0 107
  XXII. Zysk _strata_ netto -97 -835 -23 -200
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -110 909 -26 218
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 34 0 8
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 0 0 0
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -112 943 -26 226
  XXVII. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
  XXVIII. Aktywa razem 461 564 107 131
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 61 13 14
  XXX. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 55 61 13 14
  XXXII. Kapitał własny 406 503 94 117
  XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 094 11 098
  XXXIV. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Raport_QSr_-_Q1.2019.pdf Raport QSr - Q1.2019

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-30 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi Inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2019-05-30
  Rok biezacy 2019
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.