oQSr:

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_QSr_-_Q3.2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-29
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 23 7 5
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 433 -790 -337 -181
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -4 902 -8 458 -1 152 -1 936
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 953 1 512 224 346
  V. Zysk _strata_ netto -3 949 -6 948 -928 -1 590
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 474 297 111 68
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 18 4 4
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 492 315 116 72
  X. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  XI. Aktywa razem 22 229 22 196 5 159 5 017
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 777 56 795 14 104 12 838
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 60 776 56 794 14 104 12 838
  XV. Kapitał własny -38 548 -34 599 -8 946 -7 821
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 074 10 787
  XVII. 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 3 1 1
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 039 -403 -244 -92
  XX. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -4 508 -8 070 -1 059 -1 847
  XXI. Wynik na działalności zaniechanej 639 1 112 150 255
  XXII. Zysk _strata_ netto -3 869 -6 958 -909 -1 593
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 -32 21 -7
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 26 4 6
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 106 -6 25 -1
  XXVII. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  XXVIII. Aktywa razem 21 815 21 727 5 063 4 911
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 570 56 613 14 056 12 797
  XXX. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 60 569 56 612 14 056 12 797
  XXXII. Kapitał własny -38 755 -34 886 -8 994 -7 886
  XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 074 10 787
  XXXIV. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Raport_QSr_-_Q3.2017.pdf Raport QSr - Q3.2017

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-29 Mirosław Mozdżeń Zarządca


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-11-29
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.