oQSr:

PAP
Data: 2018-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_QSr_-_Q3.2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-11-29
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi Inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48 32 797 09 00
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 30 2 7
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 797 -1 433 3 479 -337
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej 38 974 -4 902 9 163 -1 152
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 1 282 953 301 224
  V. Zysk _strata_ netto 40 257 -3 949 9 464 -928
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 009 474 -1 178 111
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 558 18 4 833 4
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 466 0 -4 106 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 917 492 -451 116
  X. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
  XI. Aktywa razem 803 23 924 188 5 736
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 63 478 23 15 219
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 0 1 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 100 63 477 23 15 219
  XV. Kapitał własny 703 -39 554 165 -9 483
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 172 11 441
  XVII. 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 3 3 1
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 999 -1 039 3 526 -244
  XX. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej 39 176 -4 508 9 210 -1 059
  XXI. Wynik na działalności zaniechanej 1 174 639 276 150
  XXII. Zysk _strata_ netto 40 351 -3 869 9 487 -909
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 603 88 -1 082 21
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 558 18 4 833 4
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 466 0 -4 106 0
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 511 106 -355 25
  XXVII. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
  XXVIII. Aktywa razem 682 23 703 160 5 683
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 63 447 18 15 212
  XXX. Zobowiązania długoterminowe 0 1 0 0
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 75 63 446 18 15 212
  XXXII. Kapitał własny 607 -39 744 142 -9 529
  XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 172 11 441
  XXXIV. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Raport_QSr_-_Q3.2018.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-11-29 Mirosław Mozdżeń Zarządca


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi Inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2018-11-29
  Rok biezacy 2018
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.