oQ:

PAP
Data: 2019-11-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Regnon_Q3_2019_za_III_kwartal_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2019
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-11-29
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-203 KATOWICE
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 13 2 3
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -376 14 999 -87 3 526
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności -372 39 176 -86 9 210
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 0 1 174 0 276
  V. Zysk _strata_ netto -373 40 351 -87 9 487
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -345 -4 603 -80 -1 082
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 20 558 2 4 833
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -17 466 0 -4 106
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -338 -1 511 -78 -355
  X. Liczba akcji 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -0,08 8,46 -0,02 1,99
  XII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
  XIII. Aktywa razem 238 564 54 131
  XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 61 25 14
  XV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 108 61 25 14
  XVII. Kapitał własny 130 503 30 117
  XVIII. 47 720 47 720 10 911 11 098
  XIX. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,03 0,11 0,01 0,02
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Regnon_-_Q3.2019_za_III_kwartal_2019.pdf Sprawozdanie Regnon S.A. za III kwartał 2019 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-11-29 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto KATOWICE
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2019-11-29
  Rok biezacy 2019
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.