oR:

PAP
Data: 2018-04-27

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • RG_List_do_Akcjonariuszy_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Jednostkowy_raport_roczny_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2017_jednolite.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2018-04-27
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188C
  _ulica_ _numer_
  +48 32 797 09 00
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 5 1 1
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 284 -696 -302 -159
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontunuowanej -5 928 -5 326 -1 397 -1 217
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 1 070 -8 560 252 -1 956
  V. Zysk _strata_ netto -4 858 -13 886 -1 144 -3 173
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 115 -38 498 -9
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 33 4 8
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 133 -5 503 -1
  X. Aktywa, razem 23 703 21 727 5 683 4 911
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 447 56 613 15 212 12 797
  XII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 446 56 612 15 212 12 797
  XIV. Kapitał własny -39 744 -34 886 -9 529 -7 886
  XV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 441 10 787
  XVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -1,02 -2,91 -0,24 -0,67
  XVIII. -8,33 -7,31 -2,00 -1,65
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  RG_List_do_Akcjonariuszy_2017.pdf LIST DO AKCJONARIUSZY
  Jednostkowy_raport_roczny_2017.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK
  RG_Sprawozdanie_Zarzadu_2017_jednolite.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2017 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW UJAWNIEŃ DLA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-04-27 Mirosław Mozdżeń Zarządca

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-04-27 Małgorzata Skorupa Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188C
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2018-04-27
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.