oR:

PAP
Data: 2019-04-30

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 9 załączników
 • RG_List_do_Akcjonariuszy_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Jednostkowy_raport_roczny_za_2018_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2018_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_jednost._i_skonsolid._20190430.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Informacja_Zarzadu_ws._podmiotu_badajacego_sprawozdania_finansowe_20190430.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._sprawozdan_i_ich_zgodnosci_20190430__2_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu_2018_20190430.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_wyboru_audytora_2018_20190430.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_KSRF-MSB_-_REGNON_SA_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2018
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2019-04-30
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi Inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48 32 797 09 00
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli z siedzibą w Krakowie
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 4 5 1
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 894 -1 284 3 491 -302
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontunuowanej 39 072 -5 928 9 157 -1 397
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 1 174 1 070 275 252
  V. Zysk _strata_ netto 40 247 -4 858 9 432 -1 144
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 690 2 115 -1 099 498
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 559 18 4 818 4
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 466 0 -4 093 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 597 2 133 -374 503
  X. Aktywa, razem 564 23 703 131 5 683
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 63 447 14 15 212
  XII. Zobowiązania długoterminowe 0 1 0 0
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 63 446 14 15 212
  XIV. Kapitał własny 503 -39 744 117 -9 529
  XV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 098 11 441
  XVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 8,43 -1,02 1,98 -0,24
  XVIII. 0,11 -8,33 0,02 -2,00
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  RG_List_do_Akcjonariuszy_2018.pdf List Prezesa 2018
  Jednostkowy_raport_roczny_za_2018_rok.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2018
  RG_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2018_rok.pdf Sprawozdanie Zarządu 2018
  Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sprawozdan_jednost._i_skonsolid._20190430.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia JSF 2018
  Informacja_Zarzadu_ws._podmiotu_badajacego_sprawozdania_finansowe_20190430.pdf Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora
  Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._sprawozdan_i_ich_zgodnosci_20190430__2_.pdf Ocena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2018
  RG_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu_2018_20190430.pdf Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu
  RG_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_wyboru_audytora_2018_20190430.pdf Oświadczenie RN w sprawie wyboru audytora
  Sprawozdanie_KSRF-MSB_-_REGNON_SA_2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-04-30 Barbara Konrad-Dziwsz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-04-30 Małgorzata Skorupa Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi Inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48 32 797 09 00
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2019-04-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.