oR:

PAP
Data: 2020-04-29

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • RG_List_do_Akcjonariuszy_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Regnon_-_SF_31.12.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_20191230_20191231.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Likwidatora_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_31.12.2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Informacja_Likwidatora_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 2210_Sprawozdanie_z_badania_JSF_MSSF_Regnon_31.12.2019_podpisane_el.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2019
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-12-30 do 2019-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2020-04-29
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  +48327970900
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2019 2018 2019 2018
  I. 30.12.19-31.12.19 30.12.18-31.12.18 30.12.19-31.12.19 30.12.18-31.12.18
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
  III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 0 0 0 0
  IV. Zysk _strata_ netto 0 0 0 0
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 0 0 0
  IX. 31.12.2019 29.12.2019 31.12.2019 29.12.2019
  X. Aktywa razem 139 139 33 33
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 95 22 22
  XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 95 22 22
  XIV. Kapitał własny 44 44 10 10
  XV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 206 11 196
  XVI. Liczba akcji 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,01 0,00 0,00
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  RG_List_do_Akcjonariuszy_2019.pdf List do Akcjonariuszy
  Regnon_-_SF_31.12.2019.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 30.12.2019-31.12.2019
  RG_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_20191230_20191231.pdf Sprawozdanie z działalności za okres 30.12.2019-31.12.2019
  Oswiadczenie_Likwidatora_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_31.12.2019.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania
  Informacja_Likwidatora_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf Informacja w sprawie wyboru firmy audytorskiej
  2210_Sprawozdanie_z_badania_JSF_MSSF_Regnon_31.12.2019_podpisane_el.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-04-29 Barbara Konrad-Dziwisz Likwidator

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-04-29 Małgorzata Skorupa Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
  Symbol Emitenta REGNON S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Aleja Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel. +48327970900
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2020-04-29
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.