oQSr:

PAP
Data: 2017-05-31

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RG_Raport_QSr_-_Q1.2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-05-31
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  40-282 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Paderewskiego 32c
  _ulica_ _numer_
  +48 322075600 +48 322075603
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 11 4 3
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -348 -306 -81 -70
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -1 487 -1 164 -347 -267
  IV. Wynik na działalności zaniechanej 510 487 119 112
  V. Zysk _strata_ netto -977 -677 -228 -155
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 77 -53 18 -12
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 2 1 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem 83 -51 19 -12
  X. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
  XI. Aktywa razem 22 915 22 196 5 430 5 017
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 491 56 795 13 861 12 838
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 58 490 56 794 13 861 12 838
  XV. Kapitał własny -35 576 -34 599 -8 431 -7 821
  XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 309 10 787
  XVII. 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 1 0 0
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -242 -190 -56 -44
  XX. Zysk _strata_ brutto z działalności kontynuowanej -1 382 -1 048 -322 -241
  XXI. Wynik na działalności zaniechanej 397 370 93 85
  XXII. Zysk _strata_ netto -985 -678 -230 -156
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 -7 2 -2
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 2 1 0
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 13 -5 3 -1
  XXVII. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
  XXVIII. Aktywa razem 22 450 21 727 5 320 4 911
  XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 321 56 613 13 821 12 797
  XXX. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 58 320 56 612 13 821 12 797
  XXXII. Kapitał własny -35 871 -34 886 -8 501 -7 886
  XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 309 10 787
  XXXIV. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639_ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  RG_Raport_QSr_-_Q1.2017.pdf Raport QSr - Q1.2017

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-05-31 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2017-05-31 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-282
  Miasto Katowice
  Ulica Paderewskiego
  Nr 32c
  Tel. +48 322075600
  Fax +48 322075603
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-05-31
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.