o RS:
 • Data: 2013-03-21


 • Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 6 zalaczniki
 • List_Prezesa_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skonsolidowany_raport_roczny_za_2012_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Regnon_2012.03.21.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • skonsolidowane.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2012
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-03-21
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  REGNON S.A. Usługi inne (uin)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  +48 322075600 +48 322075603
  (telefon) (fax)
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 698 9 015 3 282 2 177
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 038 6 128 -2 645 1 480
  III. Zysk (strata) brutto -38 060 1 806 -9 119 436
  IV. Zysk (strata) netto 41 546 1 748 9 954 422
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 630 -5 566 391 -1 344
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 342 5 490 -2 238 1 326
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 984 -407 1 913 -98
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 272 -483 65 -117
  IX. Aktywa, razem 65 511 62 274 16 024 14 099
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 572 131 100 18 485 29 682
  XI. Zobowiązania długoterminowe 46 580 22 889 11 394 5 182
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 992 108 211 7 092 24 500
  XIII. Kapitał własny -10 061 -68 826 -2 461 -15 583
  XIV. Kapitał zakładowy 26 920 23 531 6 585 5 328
  XV. Liczba akcji (w szt.) 259 288 302 141 439 724 259 288 302 141 439 724
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,01 0,04 0,00
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,04 -0,49 -0,01 -0,11
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  List Prezesa 2012.pdfList_Prezesa_2012.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.pdfSkonsolidowany_raport_roczny_za_2012_rok.pdf
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Regnon 2012.03.21.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Regnon_2012.03.21.pdf
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdfOswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdfOswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_GK.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  skonsolidowane.pdfskonsolidowane.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-21 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2013-03-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-21 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaREGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaREGNON S.A.
  Tytul
  SektorUsługi inne (uin)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.+48 322075600
  Fax+48 322075603
  e-mailregnon@regnon.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporzadzenia2013-03-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres wwwwww.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2013 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.