REGNON S.A.: formularz raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu R
Data przekazania 2013-03-21
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 793 3 411 1 628 824
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 165 6 981 -1 717 1 686
III. Zysk (strata) brutto -33 144 1 517 -7 941 366
IV. Zysk (strata) netto 46 610 1 568 11 168 379
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 474 -3 956 114 -956
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 277 4 935 -546 1 192
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 805 -1 107 432 -267
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 -128 0 -31
IX. Aktywa, razem 57 755 59 658 14 127 13 507
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 887 130 171 16 361 29 472
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 836 22 881 9 744 5 180
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 051 107 290 6 617 24 291
XIII. Kapitał własny -9 132 -70 513 -2 234 -15 965
XIV. Kapitał zakładowy 26 920 23 531 6 585 5 328
XV. Liczba akcji (w szt.) 259 288 302 141 439 724 259 288 302 141 439 724
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,01 0,04 0,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,04 -0,50 -0,01 -0,11
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2012.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Jednostkowy raport roczny za 2012.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon 2012.03.21.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGNON S.A. W 2012 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
jednostkowy.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-21 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-21 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej Małgorzata Skorupa 2013-03-21 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613