o RB: Zawarcie znaczących umów.
 • Data: 2012-02-29


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-02-29
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Zawarcie znaczących umów.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 lutego 2012 roku Spółka zawarła z CMS Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach umowę sprzedaży akcji wraz z aneksem. Na mocy przedmiotowej umowy Spółka sprzedała CMS Spółce Akcyjnej 6.496.640 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł spółki Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za cenę 1.299.328,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), tj. 0,20 zł za 1 akcję. Ponadto w dniu 28 lutego 2012 roku spółka ESM Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, będąca jednostką zależną Emitenta zawarła z CMS Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach umowę sprzedaży 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł spółki Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za cenę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100), tj. 0,20 zł za 1 akcję oraz aneks do umowy. Warunki umów wraz z aneksami nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji. Kryterium uznania umów wraz z aneksami za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-02-29 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-02-29 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułZawarcie znaczących umów.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-02-29
  Rok bieżący2012
  Numer12
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.