o RB: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • Data: 2012-03-28


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej (Spółka) informuje, że wpłynęła do Spółki Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 223/12 z dnia 26 marca 2012 roku na mocy której, na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. Zarejestrowanie wskazanych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLPRNTC00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała Nr 223/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-28 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-28 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułRejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-03-28
  Rok bieżący2012
  Numer26
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.