o RB: Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
 • Data: 2010-12-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 58 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-12-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Centrozap Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach umowę sprzedaży:
  - 5.286.140 (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o numerach kolejnych od 1 do 1.871.140 oraz od 2.485.001 do 5.900.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 528.614,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czternaście złotych);
  - 440.500 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o numerach kolejnych od 359.501 do 800.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 44.050,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych);
  - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach kolejnych od 1 do 770000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
  spółki Agito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za cenę 6.496.640,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), tj. po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję. Akcje będące przedmiotem umowy sprzedaży stanowią 55,2 % kapitału zakładowego Agito Spółki Akcyjnej i uprawniają do 46,5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Agito Spółki Akcyjnej. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej nie posiada akcji Agito Spółki Akcyjnej. Centrozap Spółka Akcyjna posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronox Technology Spółka Akcyjna, stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego Spółki i dających 65.132.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ponadto pan Ireneusz Król oraz pan Mariusz Jabłoński zasiadają w organach zarządzających obu podmiotów. Przedmiot umowy sprzedaży stanowią aktywa o znacznej wartości według kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-12-23 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-12-23 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy sprzedaży akcji.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-12-23
  Rok bieżący2010
  Numer58
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.