o RB: Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox S.A. w upadłości układowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Data: 2011-12-15


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 114 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-15
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox S.A. w upadłości układowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) informuje, że powziął informację, iż w wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki. Zarejestrowany kapitał zakładowy Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 22.531.250,00 zł. i dzieli się na 225.312.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 227.889.113.
  Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii G,
  11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I,
  13) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  14) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K.
  Ponadto nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku wydania akcjonariuszowi 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 23.531.250,00 zł i dzieli się na 235.312.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 237.889.113.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułRejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox S.A. w upadłości układowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-15
  Rok bieżący2011
  Numer114
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.