o QSr:
 • Data: 2012-05-15


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_QSr_1_-_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-05-15
  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  32 2075600 32 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansow.
  I. Przychody ze sprzedaży 2 369 2 311 560 582
  II. Zysk z działalności operacyjnej 1 358 2 028 321 510
  III. Zysk brutto -9 131 3 144 -2 157 791
  IV. Zysk netto -9 140 3 122 -2 159 786
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 129 -1 680 739 -423
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 897 -48 -2 102 -12
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 741 1 274 1 356 321
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -27 -454 -6 -114
  IX. Liczba akcji (w szt.) 232 732 500 232 732 500 232 732 500 232 732 500
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,04 0,01 -0,01 0,00
  XI. 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
  XII. Aktywa razem 64 517 62 274 15 503 14 099
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 245 131 100 32 018 29 682
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 28 821 22 889 6 925 5 182
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 104 424 108 211 25 092 24 500
  XVI. Kapitał własny -68 728 -68 826 -16 515 -15 583
  XVII. Kapitał zakładowy 23 731 23 531 5 702 5 328
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) 232 732 500 232 732 500 232 732 500 232 732 500
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,30 -0,30 -0,07 -0,07
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XX. Przychody ze sprzedaży 517 896 122 225
  XXI. Zysk z działalności operacyjnej 5 521 1 924 1 304 484
  XXII. Zysk brutto -4 075 721 -963 181
  XXIII. Zysk netto -4 093 711 -967 179
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 056 -686 722 -173
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 257 8 -533 2
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -829 574 -196 144
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -30 -104 -7 -26
  XXVIII. Liczba akcji 232 732 500 232 732 500 232 732 500 232 732 500
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,02 0,00 0,00 0,00
  XXX. 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
  XXXI. Aktywa razem 57 299 59 658 13 769 13 507
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 114 130 171 30 064 29 472
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 22 243 22 881 5 345 5 180
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 102 871 107 290 24 719 24 291
  XXXV. Kapitał własny -67 815 -70 513 -16 295 -15 965
  XXXVI. Kapitał zakładowy 23 731 23 531 5 702 5 328
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 232 732 500 232 732 500 232 732 500 232 732 500
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,29 -0,30 -0,07 -0,07
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Raport QSr 1 - 2012.pdf Raport QSr 1 - 2012.pdf Raport QSr 1-2012

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-15 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-05-15 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2012-05-15 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.32 2075600
  Fax32 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-05-15
  Rok bieżący2012
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.