o RB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
 • Data: 2007-10-17


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 44 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-10-17
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2007 roku na godzinę 17.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 32c. Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu

  Dotychczasowe brzmienie § 2:
  " 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
  2. Spółka na mocy uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami. "

  Proponowane brzmienie § 2:
  " 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
  2. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółka na mocy uchwał Zarządu może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz nabywać udziały w innych podmiotach gospodarczych, a także może tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami. "

  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie zgromadzenia

  Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 2 listopada 2007 roku do godziny 17.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-17 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-10-17
  Rok bieżący2007
  Numer44
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.