o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Data: 2011-04-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Podstawa prawna
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Mariusza Jabłońskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 160 o zmianie w dniu 21.04.2011 roku stanu posiadania przez Centrozap SA akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
  Przed dniem 21.04.2011 roku Centrozap SA posiadał 69.936.680 sztuk akcji Spółki Pronox Technology S.A., co stanowi 49,08% kapitału zakładowego Spółki i 48,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Pronox Technology S.A., z czego:
  a) 69.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 49,06 % kapitału zakładowego Spółki, dające 69.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 48,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Dodatkowo Spółki Grupy Kapitałowej Centrozap SA przed dniem 21.04.2011 roku posiadały następujące ilości akcji w Pronox Technology S.A. siedzibą w Katowicach:
  a) GKS GieKSa Katowice S.A. 5.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,86% kapitału zakładowego Spółki, i dających 5.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) Centroekoenergia S.A. 1.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 1,05% kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,03% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  c) Centrozap Finanse Sp. z o.o. 2.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 1,40% kapitału zakładowego Spółki, i dających 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,38% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Pan Mariusz Jabłoński poinformował, że w dniu 21.04.2011 roku Centrozap SA w wyniku dwóch pozagiełdowych transakcji sprzedaży zbył łącznie 16.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A w upadłości układowej stanowiących 11,23% kapitału zakładowego Spółki, i dających 16.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,03% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po cenie 1,40 zł za 1 akcję.
  Pierwszą transakcją z dnia 21.04.2011r. była umowa sprzedaży 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Pronox Technology SA w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką 4energy SA z siedzibą w Katowicach i miała ona charakter pozagiełdowy. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) za sztukę. Powyższy pakiet stanowi 9,12% kapitału zakładowego Pronox Technology SA w upadłości układowej oraz daje 8,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology SA w upadłości układowej.
  Wartość ewidencyjna w/w pakietu akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w księgach Centrozap SA wynosi 17.680.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) zł.
  Pomiędzy Centrozap SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Centrozap SA a nabywającym nie występują powiązania.
  Drugą transakcją z dnia 21.04.2011r. była umowa sprzedaży 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Pronox Technology SA w upadłości układowej dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ze spółką Warmenbad Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) i miała ona charakter pozagiełdowy. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały sprzedane po cenie 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) za sztukę. Powyższy pakiet stanowi 2,11% kapitału zakładowego Pronox Technology SA w upadłości układowej oraz daje 2,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pronox Technology SA w upadłości układowej.
  Wartość ewidencyjna w/w pakietu akcji Pronox Technology SA w upadłości układowej w księgach Centrozap SA wynosi 4.080.000 (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) zł.
  Pomiędzy Centrozap SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Centrozap SA a nabywającym nie występują powiązania.
  Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Centrozap SA.
  Zaangażowanie Centrozap SA w Pronox Technology SA w upadłości układowej ma charakter inwestycji krótkoterminowej, która zakłada przeprowadzenie postępowania układowego z wierzycielami Pronox Technology SA w upadłości układowej i uzyskanie wartości dodanej.
  Po sprzedaży w/w akcji Spółki Centrozap SA posiada bezpośrednio 53.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., które stanowią 37,85% kapitału zakładowego Spółki, co daje 37,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) 53.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 37,84 % kapitału zakładowego Spółki, dające 53.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 37,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Stan posiadania w Pronox Technology S.A. Spółek Grupy Kapitałowej Centrozap SA nie zmienił się.
  W związku z powyższym pośrednio Centrozap SA posiada 9.000.000 sztuk akcji Pronox Technology SA na okaziciela, stanowiących 6,32 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 9.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,20 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Łącznie Centrozap SA bezpośrednio i pośrednio posiada 62.936.680 sztuk akcji Pronox Technology S.A., stanowiących 44,16 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 62.953.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 43,39% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  1) 62.920.180 to akcje na okaziciela stanowiące 44,15 % kapitału zakładowego Spółki, dające 62.920.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 43,37% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  2) 16.500 to akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki, dające 33.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawa dokonania zawiadomienia jest fakt, że nabywca akcji Pronox Technology SA – Spółka Centrozap SA jest osoba blisko związaną z panem Mariuszem Jabłońskim w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt.4 lit.a). Pan Mariusz Jabłoński w obu spółkach zasiada w organach zarządzających.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-04-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-04-21
  Rok bieżący2011
  Numer17
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.