o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-07-01


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 55 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki 4ENERGY S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadamienie, że spółka 4ENERGY S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła w wyniku transakcji pozagiełdowej zrealizowanej w dniu 30 czerwca 2011 roku przysługujący jej udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej do poziomu 9,95%.
  Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie zawarcia w dniu 30 czerwca 2011 roku Umowy nabycia 7.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,10 zł każda po średniej cenie 1,00 zł za 1 akcję.
  Przed realizacją powyższej transakcji 4ENERGY S.A. posiadała 13.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 6,55% kapitału zakładowego Spółki i dających 13.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po powyższej transakcji 4ENERGY S.A. posiada 20.000.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 10,08% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-01 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-01 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-01
  Rok bieżący2011
  Numer55
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.