o RB: Wybór oferty nabycia akcji Agito S.A.
 • Data: 2010-10-19


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-10-19
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wybór oferty nabycia akcji Agito S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Emitent,Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz w związku z przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym numer 40/2010 z dnia 16 września 2010 roku i komunikatem o opóźnieniu informacji poufnej przekazanym przez Emitenta do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 września 2010 roku informuje, że Spółka dokonała w dniu dzisiejszym wyboru złożonej przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oferty nabycia posiadanych przez spółki grupy kapitałowej Pronox Technology S.A. 6.825.500 akcji Agito S.A., odpowiadających 58 % udziałowi w kapitale zakładowym Agito S.A. oraz uprawniających do 48,9 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Agito S.A. Wobec powyższego należy oczekiwać, że zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2011 roku. Przeprowadzenie transakcji wymaga konsolidacji pakietu akcji poszczególnych akcjonariuszy przez jeden podmiot. O umowach dotyczących Emitenta i spółek z jego grupy kapitałowej Emitent będzie informował w raportach bieżących.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-10-19 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-10-19 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWybór oferty nabycia akcji Agito S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-10-19
  Rok bieżący2010
  Numer41
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.