o RB: Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
 • Data: 2010-10-27


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 48 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-10-27
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  W dniu 27 października 2010 roku Zarząd Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) mając na względzie zawarcie umów objęcia akcji Spółki serii J zaoferowanych inwestorom w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej, działając w trybie przepisu art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały numer 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “PRONOX TECHNOLOGY" S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach w
  sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku, złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki wskazanego w § 4 ust. 1 Statutu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.290.748,00 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na 102.907.480 (sto dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-10-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-10-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułOświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-10-27
  Rok bieżący2010
  Numer48
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.