o RB: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
 • Data: 2011-07-12


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 62 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-12
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
  U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała podmiot REVISION - KATOWICE Sp. z
  o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Floriana 15 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. REVISION - KATOWICE Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2881. Podmiot prowadził w latach ubiegłych przeglądy i badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-12 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-07-12 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-07-12
  Rok bieżący2011
  Numer62
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.