o RB: Zawarcie umowy kredytowej.
 • Data: 2009-03-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-03-28
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2009 roku Spółka otrzymała podpisaną Umowę o Kredyt Nieodnawialny nr 894/114/2009 zawartą z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy przedmiotowej umowy Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w kwocie 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z terminem ostatecznej spłaty wyznaczonym na dzień 31 maja 2011 roku. Postanowiono, iż zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu jest cesja określonych wierzytelności Spółki oraz hipoteka zwykła łączna w kwocie 6.000.000,00 zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 3.000.000,00 zł ustanowione na położonych w Katowicach nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółki wraz z budynkami stanowiącym odrębną własność Spółki. Nieruchomości te wpisane są w księgach wieczystych KA1K/00073841/1, KA1K/00050303/1 i KA1K/0069846/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych w Katowicach. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipotek przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. Warunki umowy kredytowej oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką i Bankiem, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-03-28 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-03-28
  Rok bieżący2009
  Numer8
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.