o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2010-10-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 44 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-10-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) koryguje opublikowany w dniu dzisiejszym raport bieżący "Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie" w ten sposób, że nadaje mu numer 44/2010. Treść raportu nie ulega zmianie.
  "Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Wiesława Kowalczyka zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o objęciu w dniu 20 października 2010 roku 10.000.000 sztuk akcji serii J Pronox Technology S.A. w upadłości układowej o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Po realizacji powyższej transakcji pan Wiesław Kowalczyk posiada łącznie 10.000.000 sztuk akcji Spółki, dających 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Powyższe akcje stanowią 9,72 % kapitału zakładowego Spółki i 9,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Przed realizacją powyższej transakcji pan Wiesław Kowalczyk nie posiadał akcji Spółki."

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-10-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-10-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-10-22
  Rok bieżący2010
  Numer44
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.