o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-11-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 88 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że spółka CMS S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła w dniach od 24 do 25 listopada 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej do poziomu 5,09%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie giełdowych transakcji sprzedaży w okresie od 24 do 25 listopada 2011 roku łącznie 8.214.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej po średniej cenie 0,23 zł za 1 akcję. Sprzedany pakiet akcji stanowi 3,68% w kapitale zakładowym Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i daje prawo do wykonywania 8.214.980 głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 3,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. przed realizacją powyższych transakcji posiadał 19.714.980 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 8,83% kapitału zakładowego Spółki i dających 19.714.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,73% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższych transakcjach CMS S.A posiada 11.500.000 sztuk akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Spółki i dających 11.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. CMS S.A. informuje dodatkowo, że jest Spółką powiązana z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Pronox Technology S.A. w upadłości układowej: Prezes Zarządu Emitenta Pan Ireneusz Król posiada 33,4% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS SA, Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Mariusz Jabłoński posiada 33,3% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS SA, Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Adam Wysocki posiada 33,3% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu CMS S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-30
  Rok bieżący2011
  Numer88
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.