o RB: Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 • Data: 2008-01-07


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-01-07
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Pronox Technology S.A. informuje, iż przestrzega zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" z wyjątkiem opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie.

  Zasada II.1.6)
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

  W związku z niewyodrębnieniem komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. zasada nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z ich pracy.

  Zasada II.1.12)
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach – informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem.

  W Pronox Technology S.A. wprowadzono Program motywacyjny oparty na akcjach. Informacje dotyczące kosztów z nim związanych są aktualnie w opracowywane i zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po zakończeniu tego procesu.

  Zasada II.2
  Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

  Spółka zapewni funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

  Zasada III.7
  W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

  W ramach Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonywane są przez Radę Nadzorczą Spółki składającą się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

  Zasada III.8
  W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

  Zasada nie jest stosowana w związku z niewyodrębnieniem komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-01-07 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-01-07
  Rok bieżący2008
  Numer1
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.