o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-09-16


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 67 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-09-16
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza – Akcjonariusza Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcjonariusz zawiadomił, że w dniu 13 września 2011 roku nastąpiła zmiana przysługującego mu pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wydania 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach, której pan Dariusz Smagorowicz jest znaczącym akcjonariuszem odcinka zbiorowego akcji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, a objętych przez 4energy S.A. na podstawie Umowy objęcia akcji z dnia 8 września 2011 roku dotyczącej 4.305.020 (cztery miliony trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 1,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 4.305.020 (cztery miliony trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,96% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Uprzednio 4energy S.A. posiadała 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 10,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  4energy S.A. posiada 24.305.020 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) akcji spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 11,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 24.305.020 (dwadzieścia cztery miliony trzysta pięć tysięcy dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,08% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusz poinformował ponadto, że bezpośrednio posiada 6.278.467 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, które stanowią 2,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 7.573.281 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,45% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez 4energy S.A. Akcjonariusz posiada 30.583.487 (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 14,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 31.878.301 (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusz oświadczył, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-09-16 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-09-16 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-09-16
  Rok bieżący2011
  Numer67
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.