o RB: Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki.
 • Data: 2009-10-21


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 53 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-10-21
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology S.A. w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Centrozap S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że spółka Centrozap S.A. na skutek zawarcia pozasesyjnej transakcji zakupu akcji Spółki w dniu 19 października 2009 roku w ilości 700.000 sztuk po cenie 2,00 zł za 1 akcję oraz po zawarciu w dniu 20 października 2009 roku transakcji pozagiełdowej zakupu 480.000 sztuk po cenie 2,00 zł za 1 akcję Spółki, osiągnęła w dniu 20 października 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w wysokości 9,93%. W wyniku zawarcia wyżej wymienionych transakcji Centrozap S.A. posiada 1.180.000 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowi 12,67% kapitału zakładowego Spółki i 9,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed realizacją dwóch powyższych Umów Centrozap S.A. nie posiadał akcji Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-10-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2009-10-21 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułNabycie znacznego pakietu akcji Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-10-21
  Rok bieżący2009
  Numer53
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.