o RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
 • Data: 2008-05-19


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-05-19
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2008 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach w przy ul. Paderewskiego 32c

  Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2007.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
  13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie zgromadzenia.

  Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 5 czerwca 2008 roku do godziny 17.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-19 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-05-19
  Rok bieżący2008
  Numer20
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.