o RB: Rejestracja zmiany firmy Emitenta, zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany praw z papierów wartościowych.
 • Data: 2012-05-25


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 50 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-25
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX S.A.
  Temat
  Rejestracja zmiany firmy Emitenta, zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany praw z papierów wartościowych.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2012 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego, zmiany praw z papierów wartościowych Emitenta oraz rejestracja zmiany firmy Spółki. Firma Emitenta brzmi Regnon Spółka Akcyjna.
  Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 26.920.389,20 zł i dzieli się na 269.203.892 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 269.203.892. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela i zmiana praw z papierów wartościowych nastąpiła wskutek zarejestrowania zmiany Statutu Emitenta wprowadzonej § 3. Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjętej w dniu 18 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 17 o następującej treści § 3.:
  "Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskami Akcjonariuszy Spółki złożonymi w trybie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku wymaganą na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
  "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.820.389,20 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 268.203.892 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G,
  11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1,
  12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
  14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
  16) 22.544.930 (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
  17) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłe na okaziciela serii U.""

  Przed dokonaniem zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela i zmiany praw z papierów wartościowych struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawiała się następująco:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii G,
  11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I,
  13) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  14) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
  15) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

  Aktualna struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
  1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
  7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
  8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G,
  11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1,
  12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
  14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
  16) 23.544.930 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
  17) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłe na okaziciela serii U.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  32 2075600 32 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-25 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-05-25 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  TytułRejestracja zmiany firmy Emitenta, zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany praw z papierów wartościowych.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.32 2075600
  Fax32 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2012-05-25
  Rok bieżący2012
  Numer50
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.