o RB: Wypowiedzenie umowy
 • Data: 2010-06-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-06-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wypowiedzenie umowy
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powzioł informacje, iż PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wypowiada umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 56 1020 2313 0000 3602 0319 4545 z terminem spłaty 7 dni, liczonym od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego wypowiedzenia. W wyniku wypowiedzenia Umowy Spółka jest zobowiązana do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w dniu 8 czerwca 2010r.. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w związku z niedotrzymaniem przez Spółkę warunków udzielenia kredytu. Zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu kredytu udzielonego na podstawie przedmiotowej umowy według stanu na dzień 19 maja 2010 r.:1. W odniesieniu do sublimitu dotyczącego kredytu w rachunku bieżącym: Kapitał (w całości niezapadły) - 10.000.000,00 zł, Odsetki naliczone do dnia 19 maja 2010 r. włącznie - 401.059,07 zł, 2. W odniesieniu do niespłaconego salda debetowego: Niespłacone saldo debetowe- 135,00 zł, Odsetki od salda debetowego, naliczone do dnia 19 maja 2010 r. włącznie - 5,34 zł, Dalsze należne odsetki od dnia 20 maja 2010 r. są zmienne i są obliczane według stopy procentowej obowiązującej na dany okres w PKO BP S.A. wynoszącej na dzień 20 maja 2010r. : od kwoty kapitału - 4,81 % w stosunku rocznym, od kwoty niespłaconego salda debetowego - 20 % w stosunku rocznym. Ponadto Zarząd informuje, że nie dotrzymanie warunków przedmiotowej umowy wynika z prowadzonego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. W ocenie Zarządu znaczna część zobowiązań zostanie objęta układem, będzie przedmiotem negocjacji Spółki z Bankiem przy współudziale Centrozap S.A., w ramach zawartej umowy inwestycyjnej powyższe wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na wyniki finansowe Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-06-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-06-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWypowiedzenie umowy
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-06-02
  Rok bieżący2010
  Numer27
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.