o RB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
 • Data: 2008-12-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2008
  Data sporządzenia: 2008-12-30
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany przez Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Aneks do Umowy o limit kredytowy nr 21/2005 z dnia 2 marca 2005 roku. Na mocy przedmiotowego Aneksu ustalono wartość zabezpieczającej spłatę kredytu pierwszorzędnej hipoteki kaucyjnej do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
  Spółka złożyła oświadczenie o zmianie treści wpisu hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku stosownie do postanowień art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o przeznaczeniu biurowym położona w Katowicach, stanowiąca działki numer 105/26 i numer 7/31, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00073841/1. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.
  Warunki Umowy i aneksu oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania Umowy wraz z aneksami za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-12-30 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-12-30
  Rok bieżący2008
  Numer40
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.