o QSr:
 • Data: 2007-11-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Raport_Q3-2007.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2007-11-14
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 383 419 300 085 100 073 76 609
  II. Zysk z działalności operacyjnej 2 972 15 776 4
  III. Zysk brutto 3 878 1 190 1 012 304
  IV. Zysk netto 2 968 1 395 775 356
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 014 -589 -3 397 -150
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 894 -9 184 -3 365 -2 345
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 479 10 508 8 477 2 683
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 571 735 1 715 188
  IX. Aktywa razem 208 341 166 569 55 153 41 815
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 584 123 572 34 304 31 021
  XI. Zobowiązania długoterminowe 22 030 7 665 5 832 1 924
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 554 115 907 28 472 29 097
  XIII. Kapitał własny 78 757 42 997 20 849 10 794
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 246 196
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży 376 570 293 176 98 285 74 845
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 3 903 110 1 019 28
  XVIII. Zysk brutto 4 801 666 1 253 170
  XIX. Zysk netto 3 686 890 962 227
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -609 -3 534 -159 -902
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 949 -5 758 -6 773 -1 470
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 091 10 381 8 637 2 650
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 533 1 089 1 705 278
  XXIV. Aktywa razem 207 029 143 041 54 806 35 908
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 633 101 114 33 788 25 383
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 20 027 7 114 5 302 1 786
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 450 93 798 28 445 23 547
  XXVIII. Kapitał własny 79 396 41 927 21 018 10 525
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 246 196
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis
  Raport Q3-2007.pdf Raport Q3-2007.pdf SPRWAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE QSr III 2007

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-11-14 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2007-11-14 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-11-14
  Rok bieżący2007
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.