o RB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
 • Data: 2009-01-06


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-01-06
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dokument Zmiany nr 1 do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy przedmiotowego aneksu ustalono wartość hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej należności uboczne, w tym odsetki z tytułu przedmiotowego kredytu do wysokości 17.286.600,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100). Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
  Spółka złożyła oświadczenie o zmianie treści wpisu hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku stosownie do postanowień art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Dąbrowie Górniczej, stanowiąca działki numer 18/1 i 18/2, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 35301. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Wartość hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro.
  Warunki Umowy i aneksu oraz oprocentowanie nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania Umowy wraz z aneksem za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-01-06 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawarcie aneksu do umowy kredytowej.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-01-06
  Rok bieżący2009
  Numer2
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.