o RB: Zawiązanie spółki 4energy Spółka Akcyjna
 • Data: 2007-12-22


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 53 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-12-22
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zawiązanie spółki 4energy Spółka Akcyjna
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pronox Technology S.A. informuje o objęciu akcji w nowo zawiązanej spółce pod firmą 4energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Pronox Technology S.A. objęła w spółce 4energy S.A. o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), 9.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przysługuje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje zostały objęte według wartości nominalnej i stanowią 90 % kapitału zakładowego 4energy S.A. oraz uprawniają do 90 % głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy 4energy S.A. zostanie pokryty w całości gotówką w ten sposób, że akcje zostaną opłacone w jednej czwartej części ich wartości przed zarejestrowaniem spółki, a
  pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do 31 grudnia 2008 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-12-22 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZawiązanie spółki 4energy Spółka Akcyjna
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2007-12-22
  Rok bieżący2007
  Numer53
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.