o QSr:
 • Data: 2011-11-14


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
  kwartał / rok
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2011-11-14
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży 6 100 39 360 1 509 9 833
  II. Zysk z działalności operacyjnej -351 -23 903 -87 -5 972
  III. Zysk brutto -859 -33 223 -213 -8 300
  IV. Zysk netto -687 -33 267 -170 -8 311
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 337 -3 599 -1 073 -899
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 820 23 371 -1 193 5 839
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 662 -20 302 2 143 -5 072
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -495 -530 -122 -132
  IX. Liczba akcji (w szt.) 216 812 500 216 812 500 216 812 500 216 812 500
  X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,00 -0,15 0,00 -0,04
  XI. 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 30.12.2010
  XII. Aktywa razem 60 888 61 504 13 803 15 530
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 202 142 942 30 423 36 094
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 25 576 26 688 5 798 6 739
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 108 626 116 254 24 625 29 355
  XVI. Kapitał własny -73 314 -81 438 -16 620 -20 564
  XVII. Kapitał zakładowy 21 681 12 591 4 915 3 179
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) 216 812 500 216 812 500 216 812 500 216 812 500
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,34 -0,38 -0,08 -0,09
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XX. Przychody ze sprzedaży 2 483 4 121 614 1 030
  XXI. Zysk z działalności operacyjnej -742 -22 372 -184 -5 589
  XXII. Zysk brutto -3 531 -37 104 -874 -9 270
  XXIII. Zysk netto -3 446 -37 040 -853 -9 254
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 813 -2 398 -696 -599
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 259 23 046 -1 301 5 758
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 962 -20 700 1 970 -5 172
  XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -110 -52 -27 -13
  XXVIII. Liczba akcji 216 812 500 216 812 500 216 812 500 216 812 500
  XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,02 -0,17 0,00 -0,04
  XXX. 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 30.12.2010
  XXXI. Aktywa razem 56 990 55 307 12 919 13 965
  XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 509 136 469 30 039 34 459
  XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 23 481 25 385 5 323 6 410
  XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 107 277 108 580 24 319 27 417
  XXXV. Kapitał własny -75 519 -81 162 -17 120 -20 494
  XXXVI. Kapitał zakładowy 21 681 12 591 4 915 3 179
  XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 216 812 500 216 812 500 216 812 500 216 812 500
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) -0,35 -0,37 -0,08 -0,09
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  Sprawozdanie QSr III 2011

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-14 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-11-14 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportumh4ffmg4o1
  Nazwa raportuQSr
  Symbol raportuQSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-14
  Rok bieżący2011
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.