o RB: Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
 • Data: 2011-11-02


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 76 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-11-02
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  W dniu dzisiejszym Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie przepisu art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi Spółki w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. W dniu 22 lipca 2011 roku Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółki prowadzonym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygnaturą akt. X GUp 26/09/3 wydała obwieszczenie o zwołaniu na dzień 3 listopada 2011 roku na godzinę 10.00 zgromadzenia wierzycieli Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Przedmiotem zgromadzenia jest głosowanie nad propozycjami układowymi złożonymi przez upadłego. Wniosek Spółki dotyczy zawieszenia obrotu papierami wartościowymi w dniu 3 listopada 2011 roku do chwili wydania przez Sąd stosownego postanowienia w przedmiotowej sprawie, o czym Spółka bezzwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego. Zgodnie z zapisem § 34 Regulaminu Giełdy Spółka niezwłocznie poda do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu obrotu.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-11-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-11-02 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułWniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-11-02
  Rok bieżący2011
  Numer76
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.