RB: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A.
 • Data: 2007-07-05


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2007
  Data sporządzenia: 2007-07-05
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Pronox Technology S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Pronox Technology S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) informuje, że w dniu 4 lipca 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 czerwca 2007 roku o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Pronox Technology S.A. został podwyższony o kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w wyniku publicznej emisji 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji zmiany wynosi 931.000,00 zł
  (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu;
  - 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje nie są uprzywilejowane;
  - 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu;
  - 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje nie są uprzywilejowane;
  - 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje nie są uprzywilejowane;
  - 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje nie są uprzywilejowane;
  - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje nie są uprzywilejowane.
  Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12.380.000 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy).

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-07-05 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu