o RB: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
 • Data: 2011-12-09


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 106 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-09
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza (Zawiadamiający) Prezesa Zarządu 4energy S.A. i Członka Rady Nadzorczej Spółki korektę zawiadomienia złożonego Spółce w dniu 7 grudnia 2011 roku, o którym Spółka powiadomiła w raporcie bieżącym nr 102/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku. Zawiadamiający poinformował, że w poprzednim zawiadomieniu zostały błędnie podane ilości posiadanych akcji i głosów oraz przekazał skorygowane zawiadomienie o poniższej treści.
  "Na podstawie art.69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję że :
  1) W dniu 05.12.2011 zostałem powiadomiony przez 4energy SA, że wyniku transakcji zakupu i sprzedaży akcji PRONOX TECHNOLOGY SA przeprowadzonych zarówno na rynku regulowanym jak i na podstawie umów cywilno-prawnych w dniach 28.11.2011 - 02.12.2011 przez spółkę 4energy SA zmienił się jej udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.
  2) Przed zmianą spółka 4energy SA posiadała 24 368 230 akcji stanowiących 10,92 % udziału w kapitale zakładowym, dających 24 368 230 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,79 % w ogólnej liczbie głosów.
  3) Obecnie spółka 4energy SA posiada 16 034 896 akcji stanowiących 7,18 % udziału w kapitale zakładowym, dających 16 034 896 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
  4) Łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadam 20 679 714 sztuk akcji Pronox Technolog SA., stanowiących 9,26 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 22 074 524 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,76 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  6) Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c."

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-09 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-12-09 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułInformacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
  Sektorinformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-12-09
  Rok bieżący2011
  Numer106
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.