o RB: Zmiana w Zarządzie Spółki.
 • Data: 2009-09-23


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-09-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Temat
  Zmiana w Zarządzie Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Pronox Technology S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 września 2009 roku rezygnacje z pełnionej w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa Zarządu złożył pan Maciej Sosiński. Jednocześnie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 ww. rozporządzenia Spółka informuje o powołaniu z dniem 24 września 2009 roku do Zarządu Spółki panów Ireneusza Króla, który objął funkcję Prezesa Zarządu oraz Mariusza Jabłońskiego, który objął funkcje Wiceprezesa Zarządu.

  Pan Ireneusz Król – 46 lat; Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrozap S.A., Prezes Zarządu WoodInter Kom Gmbh, Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu Strategii i Zarządzania w SGH w Warszawie. W latach 1998-1999 studiował w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, Erasmus University Rotterdam, Durham University, Midwest Universities Consortium for International Activities, uzyskał dyplomy międzynarodowe Master Of Business Administration w zakresie Finansów Międzynarodowych i Marketingu Międzynarodowego. Od 1982 zawodowo związany z górnictwem. W latach 1992 - 1993 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego "Wesoła" w Mysłowicach-Wesołej. W okresie od 2 lipca 1993 roku do 7 lipca 1996 roku zajmował kierownicze stanowiska w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. w Katowicach, kolejno jako: Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Strategii Rozwoju. Od lipca 1996 roku do lutego 2000 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Spółki FASING SA w Katowicach, a w latach 1997 -2000 Dyrektora Zarządzającego Faspol Ltd.
  Pan Ireneusz Król nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
  Pan Ireneusz Król nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Pan Mariusz Jabłoński – 43 lat; Magister Prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1992 roku ukończył podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu, ponadto ukończył kursy Doradców Finansowo Księgowych oraz odbył szkolenia z zakresu bankowości i finansów.
  Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Banku Handlowo – Kredytowym S.A. w Katowicach początkowo jako inspektor ds. prywatyzacji, następnie jako specjalista ds. kredytów. Od maja do października 1992 roku pełnił obowiązki Dyrektora Biura Administracyjno-Prawnego. Od 1992 roku do 1997 roku zatrudniony w Gliwickim Banku Handlowym S.A. początkowo jako główny specjalista, a następnie Dyrektor Oddziału Gliwickiego Banku Handlowego S.A. w Świętochłowicach. W latach 1997-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Delta Leasing Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A., a następnie Dyrektora Śląskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Katowicach. Od października 1999 roku pełnił obowiązki Wiceprezesa ds. finansowych w Spółce Finansowej S.A. przy Hucie Katowice S.A. Od lutego 2000 roku do września 2004 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Centrozap S.A. od czerwca 2003 roku do maja 2004 roku Dyrektor finansowy CMS S.A., od września 2004 roku do lutego 2008 roku Prezes Zarządu Spółki Energoaparatura S.A.
  Pan Mariusz Jabłoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Jabłoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  40-282 KATOWICE
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  PADEREWSKIEGO 32C
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-09-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2009-09-23 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

  Identyfikator raportuu8it9vpqt1
  Nazwa raportuRB
  Symbol raportuRB
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  TytułZmiana w Zarządzie Spółki.
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKATOWICE
  UlicaPADEREWSKIEGO
  Nr32C
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2009-09-23
  Rok bieżący2009
  Numer41
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.